GDPR

 

Tento dokument poskytuje informácie o tom aké osobné údaje sú v rámci spoločnosti Píla Dlhé Pole s.r.o. zhromažďované a ako je s nimi nakladané, z akých zdrojov sú získavané, k akým účelom sú využívané, komu sú poskytnuté a kde je možné získať informácie.

 

Osobné údaje a doba ich spracovania

Osobné údaje spracovávame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť  ochrany osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Vedieme evidenciu spracovávaných osobných údajov a sme správcami týchto údajov.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame pre určité výslovne vyjadrené zákonné účely pri ktorých je poskytnutie našich služieb viazané na spracovanie osobných údajov, alebo na základe súhlasu fyzickej osoby, kedy súhlas so spracovaním  môže byť odmietnutý prípadne kedykoľvek odvolaný.

Osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi  v prípade zákonného spracovania alebo po dobu platnosti udeleného súhlasu. Po skončení doby vykonáme ich likvidáciu výmazom, alebo skartáciou.

 

Získavanie osobných údajov

Na základe zmluvy, objednávky, dopytu, alebo iného zákonného účelu

Pri uzavretí obchodu, poskytnutí služby a následnej realizácií

Z verejne prístupných zdrojov, registrov, zoznamov a evidencií s preukázateľným pôvodom

 

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v súvislosti s poskytovanými službami

Pre našu vnútornú potrebu, pre ochranu našich práv, pre vyhodnocovanie obchodnej činnosti, k zvyšovaniu kvality nami poskytovaných služieb a zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov

Pre ďalšie účely ako napr. rozširovanie portfólia poskytovaných produktov a služieb, pre informovanie o nových službách pre rozširovanie ponuky služieb pre našich zákazníkov

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti Píla Dlhé Pole s.r.o. je pod stálou kontrolou fyzického a technického zabezpečenia. Pri spracovaní využívame technické mechanizmy zabezpečujúce ochranu spracovávaných údajov v najvyššej možnej miere pred neoprávneným prístupom, prenosom, pred stratou, alebo zničením a pred možným zneužitím

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi pracujú v rámci plnenia si svojich pracovných povinností sú viazané mlčanlivosťou danou legislatívou alebo zmluvným vzťahom, mlčanlivosť trvá i po skončení ich pracovného, alebo zmluvného vzťahu k nám

 

Poskytovanie osobných údajov

Poskytujeme osobné údaje len s Vašim súhlasom

Subjektom verejnej moci a štátnym orgánom pri plnení zákonných povinností

 

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

V prípade spracovania osobných údajov na základe informovaného súhlasu vždy slobodne rozhodnete či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytnete, prípadne obmedzíte , alebo odmietnete súhlas udeliť. Sme viazaní rozsahom poskytnutého súhlasu

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kontakt pre odvolaní  súhlasu  sú uvedené na stránke www.piladlhepole.sk,  www.palenicadlhepole.sk 

V prípade odmietnutia udelenia súhlasu alebo odvolania už poskytnutého  súhlasu, ukončíme spracovanie osobných údajov v čo najbližšom možnom termíne

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek opäť udeliť

 

Oprava vedených osobných údajov

Pre riadne poskytnutie našich služieb je nutné mať správne a presné osobné údaje. Je dôležité nám oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov. V prípade oznámenia o zmene urobíme v čo najkratšom čase opravu v našej evidencii. Pokiaľ zistíme vlastnou aktivitou, že osobné údaje nie sú pravdivé či aktuálne, vyzveme Vás k oprave a pokiaľ nedôjde k potvrdeniu údaje vymažeme.

 

Podanie námietky, odvolanie súhlasu a ďalšie požiadavky

Máte možnosť kedykoľvek uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas požiadať o zmenu rozsahu súhlasu, vzniesť dotaz, alebo požiadavku z oblasti ochrany osobných údajov

Môžete sa obrátiť s námietkou alebo podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov

Kontakty pre prijatie požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov

Môžete sa obrátiť s požiadavkou na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenesenia údajov, prípadne s námietkou, alebo dotazom nasledovným spôsobom

E mailom: piladlhepole@piladlhepole.sk

Písomne na našu adresu

Osobne v sídle našej spoločnosti Píla Dlhé Pole s.r.o.

Kontaktné údaje sú uvedené na našej web stránke:  www. piladlhepole.sk

Píla Dlhé Pole

  s.r.o.

Fax: +421 569 60 52

Tel.: +421 569 60 52